neljapäev, 29. september 2016

Seletussõnaraamat ettevõtjatele ja firmaomanikutele

AKTIVA – ettevõtte omand, ärikuulsus, seadmed, ruumid, panga hoiused ja väärtpaberid, patendid ja tagavarad
AKTIVA – raamatupidamise bilansis, näitab  materiaalsed ja mittemateriaalsed väärtused.
Maksu- ja teistes bilanssides tähendab tulude ületamist üle kulude.
AVANSS – materiaalsed või mittemateriaalsed väärtused, välja antud tulevaste maksuarvetelt tehtavate tööde eest, omandi üle andmisel, teenuste osutamisel jne
AKREDITEERING – käsund pangale maksta välja mingi summa füüsilisele või juriidilisele isikule, siis kui akrediteerimiskirjas märgitud tingimused on täidetud.
AKT – dokument, mis omab juuriidilist jõudu
AMORTISATSIOON – aegamööduvalt  kulutavate kapitalide ja valmistatud toodangu maksumuse vastavus
BILANSS – näitajad, saadud  võrdlemise või vastandamise teel
RAAMATUPIDAMISBILANSS  - dokument, mis näitab ettevõtte finantsilist olukorra konkreetsel ajavahemikul
PANKROTT – ettevõtte või ettevõtja maksejõuetus
BARTER – teenuste või toodete vahetus
BÖRS – asutus, kus toimub väärtpaberite, valuuta või toodangu, mida kaubeldakse standartide või näidiste järgi, ost-müük
VALUUTA BÖRS – börs, kus teostatakse välisriikide valuuta ostu-müüki
KAUPADE BÖRS – kaupade kaubandus ette kehtestatud reeglite järgi
FONDIBÖRS – asutus, kus teostatakse ja reguleeritakse väärtpaberite tehingud
ÄRI – majanduslik tegevus, mille tulemusena on tulu
ÄRIPLAAN – dokument, kus on kirjeldatud:
majandusettevõtluse põhiaspektid,
kõikide aspektide analüüsid,
tegutsemismeetodid, et saavutada soovitud tulemus.
ÄRIMEES – kommersant, ettevõtja, kes tegeleb ükskõik mis majandustegevusega, mis toob tulu
VALUUTA – riigi rahaline ühik
GAAP - (Generally accepted accounting principles, GAAP) – USA-s raamatupidamisarvelduse üldised põhimõtted ja reeglid
DEEBET – Aktivas see näitab summade suurenemist; PASSIVAS – vähenemist;
DEEBET – arve laekumist ja võlgnevust antud ettevõttele
DEEBET – vasak pool raamatupidamises, millel on kahepoolne tabeli kuju
DEKLARATSIOON – dokument, mille sisu on mõeldud kõikidele näitamiseks
IMPORT – sisseviimine riiki kaupade või kapitali krediidi või laenude kujul, välisriikidest kompaniide ettevõtete ostud
INVENTUUR - ettevõtte bilansil olevate väärtuste, nende säilitus ja säilitamise õiguse perioodiline kontroll, kui ka laomajanduse ja reaalse arvepidamise andmete kontroll
INVESTITSIOON – kulud, kapitali pikkaajalise mahutamine mingisuguse majandustegevusse: näiteks tootmine, transport, põllumajandus jne
KAPITAL – väärtus, mis toob lisaväärtust
KASSA – raamatupidamisarveldus, mille eesmärk on üldistada informatsioon sularaha olemasolust ja liikumisest ettevõtte kassas
KREEDIT ARVE – osa raamatupidamist. Aktiva kreeditarvetes kirjutatakse vähenemist, passivaarvetes kirjutatakse arveldus objekti suurenemist.
LIKVIIDSUS – ettevõtte põhi- või käibekapitali elementide omadus kiiresti ja kergesti realiseeruma
LITSENTS – luba mõni tüübi majandustegevusele või majandusoperatsioonidele, luba annavad välja vastavalt tegevusele riigiasutused
LOGISTIKA –  teadus transpordi, lao ja teiste materiaalsete ja mitte materiaalsete operatsioonide planeerimisest, kontrollimisest ja juhtimisest
META – tehingu tingimused, mille tulemusena osalejad jagavad pooleks tulud ja kulud
SAATELEHT – dokument, mis vormistab kauba ja materiaalsete väärtuste väljaandmise ja vastuvõtu tehingud
MAKS – füüsilise ja juriidilise isiku kohustuslik makse riigile
AKTSIIS –  kaudne maks. Lisand toote või teenuse hinnale, mida maksab lõpptarbija. Maksu suurust pannakse paika sõltuvalt maksustamise eesmärkidest ja eelarve tulude vajadustest.
KAHEKORDNE MAKSUSTAMINE – ühe ja sama tulu maksustamine kahes või enam riikides. Tavaliselt isiku tulu, mida ta saab erinevates maailma riikides, maksustatakse riigis kus ta elab. Kuid sama isiku tulud võivad kuuluda maksustamisele ka teistes riikides, kus ta saab need tulud protsentside kujul või majandustegevuse tulemusel.  Eksisteerib palju kokkuleppeid kahekordsest maksustamisest erinevate riikide vahel, selleks et ära hoida oma residentide tulud kahekordsest maksustamisest.
OBLIGATSIOON -  võlakohustuse liik (dokument), mille järgi selle emitent kohustub välja maksta selle obligatsiooni hoidjale fikseeritud summa kapitalist või välja maksta tulu mingi protsentide kujul nimetatud obligatsiooni väärtusest
OSAK – ettevõtte kapitali osa
PASSIV – raamatupidamise osa, mis näitab ettevõtte vahendite tekke allikad ja nende otstarve (oma reservi, teise asutuse laenud)
PATENT – tunnistus, mida antakse välja leiutajale ja mis tõestab tema autoriõigust ning ainuõigust selle leiutisele mingi ajaperioodi jooksul.
VIIVIS – trahvi variant, mida rakendatakse kokkuleppe või teiste kohustuste viivitamisel
DEEBET SALDO – kokkuvõtliku summade ületamine deebet arvel võrreldes kreeditiga. Deebet saldo näidetakse tavaliselt bilanssi aktivates.
SERTIFIKAAT – ametlik kirjalik tõend
TOLL – riiklik asutus, mis kontrollib veoste transportimist üle piiri, kontrollib impordi ja ekspordi seadusandluse järgimist, kuid ka võtab kaupadelt tolli- ja muud maksud
TRANSIIT – kaupade vedu lähtepunktist sihtkohta ilma ümberlaadimist vahepunktides
KAHJUM – materiaalsete ja rahaliste ressursside vähenemine, mille tulemusena on kulude ületamine tuludest üle
AKTIVIDE JUHTIMINE – investitsioontegevus – oma- ja kasutuselevõetud vahendite kasulik mahutamine mingi strateegia järgi
FOND – kapital, tagavara, varud
HEDGE –  kaitsetehing, mida sõlmitakse kindlustamiseks hinna võimalikust tõusust või langusest
VÄÄRTPABERID – dokumendid, mida tõestavad varalised õigused. Need õigused saab kasutada või üle anda ainult selle dokumendi ettenäitamisel.
EKSPEDIITOR – füüsiline või juriidiline isik, kes on õlevedaja agent
EMITENT - väärtpabereid või pangatähti käibelelaskev asutus või ettevõte

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar